Zasady udostępniania dokumentacji medycznej.

W celu realizacji prawa pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych Szpital Specjalistyczny w Mielcu udostępnia dokumentację medyczną w sposób i na zasadach określonych w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U.2017.1318 ).

Zgodnie z art. 26 w/wym. ustawy, Szpital udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.

Dokumentacja medyczna udostępniana jest w następujących formach:

 1. Do wglądu -  w siedzibie Szpitala, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć; przez sporządzenie jej:
  • wyciągu – tj. skrótowego dokumentu zawierającego wybrane informacje lub dane z całości dokumentacji medycznej;
  • odpisu – tj. dokumentu wytworzonego przez przepisanie tekstu z oryginału dokumentacji medycznej z wiernym zachowaniem zgodności co do treści z oryginałem;
  • kopii – tj. dokumentu wytworzonego przez odwzorowanie oryginału dokumentacji medycznej, w formie kserokopii;
  • wydruku.
 2. Przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta.
 3. Na informatycznym nośniku danych – płycie CD wydawanej przez Szpital w Mielcu.
 4. Dokumentacja medyczna prowadzona w postaci papierowej może być udostępniona również przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i przekazana na informatycznym nośniku danych – płycie CD wydawanej przez Szpital w Mielcu.
 5. Zdjęcia rentgenowskie - wykonane na kliszy, przechowywane przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.

 

Składanie wniosków

W celu uzyskania kserokopii dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba przez niego upoważniona składa pisemny wniosek (do pobrania tutaj) o wydanie kopii dokumentacji medycznej.

Wniosek o udostępnienie kopii dokumentacji medycznej jest dostępny:

 • w Statystyce Medycznej – przy głównym wejściu Szpitala,
 • na stronie internetowej szpital.mielec.pl

Wypełniony wniosek należy złożyć w Statystyce Medycznej - skrzynka podawcza przy głównym wejściu Szpitala. W skrzynce podawczej należy składać wnioski uzupełnione o wszystkie wymagane pola. Wnioski wypełnione nieprawidłowo lub bez podania danych umożliwiających wyszukanie dokumentacji w zbiorze nie będą rozpatrywane.

Wszelkie wątpliwości przy składaniu wniosków można uzyskać:

 • w okienku Statystyki Medycznej w godz. 8:00 – 9:30 oraz 12:30 – 14:00,
 • pod numerem telefonu 17 78 00 106

Kserokopia dokumentacji medycznej zostaje sporządzona w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Odbiór kopii dokumentacji medycznej

Odbiór dokumentacji medycznej następuje przez pacjenta / osobę upoważnioną, po okazaniu dowodu tożsamości i dowodu uiszczenia opłaty - w punkcie Statystyki Medycznej przy głównym wejściu Szpitala od poniedziałku do piątku w godzinach: godz. 8:00 – 9:30 oraz 12:30 – 14:00.

Za sporządzenie kopii dokumentacji medycznej jest pobierana opłata w wysokości 0,30 zł za jedną stronę formatu A4.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii pobierana jest opłata w wysokości:

 • Jedna strona wyciągu albo odpisu – 8,50 złotych;
 • Informatyczny nośnik danych (CD) - 1,70 złotych.

Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest art. 28 ust. 4 Ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008r.

Wpłatę można dokonać:

 • w wybranym punkcie kasowym na terenie szpitala tj. rejestracja do Laboratorium Analitycznego, rejestracja RTG, Obszar Segregacji Pacjenta – SOR oraz w kasie szpitala (budynek administracji- parter).
 • przelewem na konto Szpitala: Bank PKO BP O/Mielec,
  35 1020 4391 0000 6502 0170 1622

W przypadku wysyłania dokumentacji pocztą należy:

 • opłatę za kopię dokumentacji, przelać na konto szpitala,
 • potwierdzenie zapłaty (np. plik PDF wygenerowany z konta bankowego) przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Po śmierci pacjenta, prawo wglądu i udostępnienie dokumentacji medycznej ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

Instrukcja wypełnienia wniosku

Wzór prawidłowo wypełnionego wniosku do pobrania tutaj.

Wniosek powinien zawierać:

 • imię, nazwisko, adres, nr PESEL, nr telefonu,
 • datę złożenia wniosku,
 • nazwę poradni lub oddziału, gdzie pacjent był leczony oraz w jakim okresie,
 • zakresu danych (np. całość dokumentacji, wybrane okresy, kopia karty informacyjnej lub wyniku badania itp.),
 • forma udostępniania np.: wgląd, wyciąg, odpis, kopia, wydruk, informatyczny nośnik danych,
 • w przypadku odbioru dokumentacji przez osobę inną niż wnioskująca wskazanie osoby upoważnionej do odbioru imię, nazwisko, adres, PESEL),
 • czytelny podpis składającego wniosek.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz.U.2017 poz. 1318)