Celem zadania jest zakup sprzętu niezbędnego do stymulacji i utrzymania laktacji u matek dzieci przedwcześnie urodzonych. Ponadto jego dostępność w podmiocie leczniczym zwiększy prawdopodobieństwo karmienia piersią dzieci po okresie hospitalizacji, w czasie której były żywione mlekiem z banku mleka kobiecego.


Zakres inwestycji pn. „Poprawa stanu ochrony zdrowia poprzez modernizację, przebudowę i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu” to głównie prace budowlane związane z modernizacją i przebudową SOR (bez pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR ) wraz z dostosowaniem standardu pomieszczeń oraz korytarzy komunikacyjnych do obowiązujących przepisów, a także wyposażenie w sprzęt medyczny i wyposażenie sal.


Tytuł zadania: "Zakup mikroskopu na potrzeby Oddziału Neurochirurgii w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu"


Tytuł zadania: "Modernizacja infrastruktury energetycznej Szpitala Specjalistycznego w Mielcu"


Tytuł zadania: "Program badań w kierunku wykrywania raka płuca"

Program polega na wykonywaniu badań niskodawkowej tomografii komputerowej w populacji osób wysokiego ryzyka zachorowania na raka płuca. Do badań kwalifikowane są osoby, które zostaną zidentyfikowane do badania przez lekarzy ośrodka przesiewowego lub lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i zostaną zakwalifikowani do badania.

Cele programu:
 • zwiększenie odsetka raka płuca wykrywanego we wczesnych stadiach zaawansowania poprzez przeprowadzanie badań niskodawkowej tomografii komputerowej (NDTK) wśród populacji objętej Programem,
 • zwiększenie odsetka wyleczenia,
 • obniżenie umieralności na raka płuca,
 • obniżenie kosztów leczenia raka w skali kraju (dzięki leczeniu raków wykrywanych we wczesnych stadiach zaawansowania),
 • zwiększenie dostępu do badania NDTK u osób z grup wysokiego ryzyka zachorowania na raka płuca.
 
Kryteria włączenia do programu:

1. osoby w wieku 55–74 lata, które:

 • mają konsumpcję tytoniu większą lub równą 20 paczkolatom i są aktywnymi palaczami,
 • mają konsumpcję tytoniu większą lub równą 20 paczkolatom i rzuciły palenie na nie więcej niż 15 lat (dot. ostatniego okresu abstynencji).

2. osoby w wieku 50–74 lata, które:

 • mają konsumpcję tytoniu większą lub równą 20 paczkolatom i są aktywnymi palaczami,
 • mają konsumpcję tytoniu większą lub równą 20 paczkolatom i rzuciły palenie na nie więcej niż 15 lat (dot. ostatniego okresu abstynencji),

i u których stwierdzono jeden z czynników ryzyka:

 • z uwagi na wykonywany zawód były narażone na działanie krzemionki, berylu, niklu, chromu, kadmu, azbestu, związków arsenu, spalin silników diesla, dymu ze spalania węgla kamiennego, sadzy, o ekspozycja na radon,
 • chorowały na raka płuca, chłoniaka, raka głowy i szyi lub raki zależne od palenia tytoniu, np. raka pęcherza moczowego,
 • osoby z bliskiej rodziny (krewni pierwszego stopnia) miały raka płuca,
 • chorują na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) lub samoistne włóknienie płuc (IPF).

Osoba spełniająca warunki włączenia do Programu może być jego uczestnikiem, jeżeli ma świadomość ewentualnej konieczności przeprowadzenia inwazyjnych procedur diagnostycznych i ewentualnego zabiegu chirurgicznego. Każda osoba będąca uczestnikiem Programu ma możliwość rezygnacji z udziału w nim na dowolnym etapie.


Tytuł zadania: "Zakup aparatu rentgenowskiego z ramieniem C dla Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu"

Inwestycja obejmuje zakup aparatu rentgenowskiego z ramieniem C ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu. Aparat dedykowany jest do zabiegów w zakresie radiologii interwencyjnej i chirurgii naczyniowej.

DOFINANSOWANIE – 1 300 00,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI - 1 498 531,92 zł


Tytuł zadania: "Zakupy inwestycyjne sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu"

Rozpoczyna się realizacja inwestycji „Zakupy inwestycyjne sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu” ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Inwestycja objęła zakup zestawu dla Centralnej Sterylizacji w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz zakup lampy rentgenowskiej Performix 40 Plus Green Tube Unit do tomografu komputerowego 64-rzędowego Revolution EVO.

DOFINANSOWANIE – 1 776 646,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI - 1 769 855,99 zł


Tytuł projektu: "Kompleksowa modernizacja infrastruktury energetycznej Szpitala Specjalistycznego w Mielcu"

Rozpoczyna się realizacja inwestycji „Kompleksowa modernizacja infrastruktury energetycznej Szpitala Specjalistycznego w Mielcu” dofinansowana w ramach (RFIL) ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego.

DOFINANSOWANIE ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 3 000 000,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI - 3 465 000,00 zł