Tytuł projektu: „Modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym im. E. Biernackiego w Mielcu” w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego, Oś Priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia POIiŚ 2014-2020

Nr projektu: POIS.09.01.00-00-0059/16

Kwota dofinansowania: 1 912 500,00 zł

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 2 250 000,00 zł

Cel ogólny projektu: Poprawa systemu ochrony zdrowia i utrzymanie dobrego poziomu zdrowia ludności poprzez wzrost szybkości i skuteczności działań w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Cele bezpośredni projektu: dostosowanie systemu ochrony zdrowia do wymogów obowiązujących w przepisach prawa polskiego, m.in. dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, zwiększenie liczby udzielanych świadczeń specjalistycznych.

Planowane efekty: Do realizacji powyższych celów przyczyni się modernizacja i doposażenie oddziału ratunkowego. Zakupiony specjalistyczny sprzęt medyczny podniesie jakość udzielanych świadczeń i zwiększy bezpieczeństwo pacjentów. Dzięki nowemu wyposażeniu możliwe będzie udzielane świadczeń ratujących życie, co przyczyni się do obniżenia poziomu śmiertelności i niepełnosprawności z powodu wypadków drogowych, katastrof budowlanych i naturalnych, pożarów, chorób układu krążenia oraz obniżenia powikłań występujących w wyniku tych zdarzeń.

 Podstawowe informacje dotyczące projektu