Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację instalacji wentylacji mechanicznej istniejących układów NW4 i NW5 w Centralnej Sterylizatorni Szpitala
Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu