Mając na uwadze to, jak wyjątkową grupę społeczną stanowią Honorowi Dawcy Krwi, Minister Zdrowia przypomina o konieczności przestrzegania i respektowania uprawnień przysługujących Zasłużonym Dawcom Krwi w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

Zgodnie z art. 47c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi, którzy każdego dnia w bezinteresowny sposób ofiarowują własną krew dla ratowania zdrowia i życia pacjentów, przysługują szczególne uprawnienia, w tym – uprawnienia do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Minister Zdrowia zwraca się do wszystkich podmiotów udzielających świadczenia opieki zdrowotnej Zasłużonym Dawcom Krwi o przestrzeganie i respektowanie należnych im uprawnień, wynikających wprost z zapisów ww. ustawy.