Komunikat na temat bieżącej sytuacji Szpitala Powiatowego w Mielcu

 

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej nieautoryzowanymi informacjami dotyczącymi sytuacji Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Mielcu, poniżej przedstawiam syntetyczną informację dotyczącą funkcjonowania i kondycji finansowej mieleckiej placówki.

Dane finansowe szpitala za rok 2016:

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi                   88 776 342,01 zł

Koszty działalności operacyjnej szpitala                               98 029 509,59 zł

Amortyzacja                                                                          5 514 987,88 zł

Strata netto                                                                         - 5 823 209,60 zł

Na wynagrodzenia personelu zatrudnionego w szpitalu na podstawie umów o pracę w roku 2016 przeznaczono 32 576 818,46 brutto zł.

Na dzień 12 czerwca 2017 r. na podstawie umów o pracę szpital zatrudniał 837 pracowników (w tym 426 pielęgniarek oraz 42 położne).

Średnie miesięczne wynagrodzenie pielęgniarki/położnej zatrudnionej na podstawie umowy o pracę w I kwartale 2017 r. wynosiło 3 843,70 zł brutto miesięcznie.

 

Udzielone oraz planowane podwyżki wynagrodzeń:

W styczniu 2015 r. personelowi średniego szczebla (w szczególności pielęgniarkom i położnym) udzielono podwyżek w kwocie 125 zł brutto miesięcznie (w przypadku niewielkiej części załogi osiągającej określone dochody była to kwota 60 zł brutto miesięcznie). Podwyższenie płacy do podstawy wynagrodzenia zwiększa pozostałe składniki wynagrodzenia.

Od maja 2016 r. wynagrodzenie personelu szpitala wzrosło o kolejne 100 zł brutto miesięcznie do podstawy wynagrodzenia (rozliczenie nastąpiło od kwietnia 2017 r.).

W dniu 8 czerwca 2017 r. Sejm RP przyjął ustawę o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (zakresem objęte są m.in. samodzielne zakłady opieki zdrowotnej w tym mielecki szpital). W związku z tą ustawą podwyżki obejmą m.in. lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy stażystów, farmaceutów, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych, pielęgniarki i położne.

Finansowanie podwyżek wynagrodzeń zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy spoczywać będzie na podmiotach leczniczych, które zatrudniają ww. pracowników.

Powodować to będzie konieczność ponoszenia większych niż dotychczas wydatków na wynagrodzenia przez mielecki szpital.

 

Informacje o możliwości prywatyzacji:

Pojawiające się w przestrzeni publicznej informacje o możliwej prywatyzacji szpitala nie mają pokrycia w faktach. Takie działania nie są podejmowane, a wszystkie dotychczas podejmowane kroki mają na celu porządkowanie sytuacji finansowej i organizacyjnej w mieleckim szpitalu.

Ponadto, obowiązujący stan prawny nie dopuszcza możliwości prywatyzacji szpitala, ponieważ w ustawie o działalności leczniczej istnieje zakaz prywatyzacji szpitali publicznych. Zgodnie z art. 6 ust. 9 w/w ustawy wyłączona została możliwość prywatyzacji szpitali, dla których organem założycielskim jest podmiot publiczny, czyli np. powiat.

 

Planowane do rozpoczęcia w 2017 r. kluczowe inwestycje w szpitalu - zestawienie oraz etapy prac poniżej:

        modernizacja i doposażenie szpitalnego oddziału rachunkowego (SOR) - w toku

        przebudowa oddziału ginekologii - planowana zmiana projektu przebudowy oddziału nastąpi w II półroczu 2017 r.

        przebudowa bloku operacyjnego - wniosek o dotację przeszedł pozytywnie ocenę formalną

        przebudowa oddziału naczyniowego - w toku

        przebudowa pomieszczeń do opieki lekarskiej świąteczno-nocnej - trwa uzgadnianie dokumentacji projektowej

        zakup tomografu - w toku pozyskiwanie środków zewnętrznych

Łączna wartość ww. prac przekroczy 21 mln złotych (10 mln złotych stanowić będą środki przekazane przez Powiat Mielecki, pozostałe środki to dotacje zewnętrzne oraz w niewielkiej części środki własne szpitala).

 

Inne informacje

Zakładowe organizacje związkowe działające na terenie szpitala zgłosiły w dniu 7 czerwca 2017 r. Dyrekcji Szpitala spór zbiorowy. Przedmiotem sporu zbiorowego są kolejne podwyżki wynagrodzeń oraz odszkodowania dla pracowników w przypadku przekształcenia szpitala.

 

Z wyrazami szacunku,

Leszek Kwaśniewski

 

Dyrektor Szpitala