Szanowni studenci!

Dyrekcja Szpitala Specjalistycznym im. E. Biernackiego w Mielcu informuje, że studenci, którzy uzyskali zgodę na odbycie praktyk wakacyjnych w Szpitalu, proszeni są o zgłoszenie się na obowiązkowe szkolenie z zakresu BHP, ochrony danych osobowych oraz z zakażeń szpitalnych w jednym z podanych terminów:

- 01.07.2024 r. godz. 8.00 w sali konferencyjnej,
- 29.07.2024 r. godz. 8.00 w sali konferencyjnej.

Szkolenia rozpoczną się w wyżej podanych terminach o godz. 8:00 w budynku Szpitala w sali konferencyjnej.

Informację można uzyskać pod numerem telefonu: 17 780 01 40.

Odbycie szkoleń jest obowiązkowe. Brak uczestnictwa w szkoleniu będzie przyczyną przesunięcia terminu praktyki lub odmowy jej odbycia.

Zasady odbywania praktyk w Szpitalu w Mielcu

Student chcący odbyć praktykę w Szpitalu Specjalistycznym w Mielcu składa podanie wg wzoru, w sekretariacie szpitala lub w Dziale Kadr i Płac, pok. 6 (parter), co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki.

Po uzyskaniu zgody przez Dyrektora oraz uzgodnieniu terminu praktyki z opiekunem każdy student zobowiązany jest odbyć obowiązkowe szkolenia z zakresu BHP, zapobiegania zakażeniom szpitalnym oraz w zakresie ochrony danych osobowych przed dniem rozpoczęcia praktyk, które odbywają się w miejscu i terminach ustalonych przez Szpital.

Ponadto najpóźniej w dniu przystąpienia do praktyk student przedkłada następujące dokumenty:

  • aktualna książeczka do celów sanitarno – epidemiologicznych do wglądu;
  • dokument potwierdzający posiadanie przez praktykanta ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC),
  • dokument potwierdzający posiadanie przez praktykanta ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) poszerzonego o ryzyko chorób zakaźnych obejmujące pokrycie kosztów postępowania profilaktycznego w przypadku ekspozycji zawodowej,
  • kartę obiegową praktyki otrzymaną na szkoleniu,
  • zaświadczenie lekarskie o zdolności odbywania praktyki studenckiej,
  • aktualne zaświadczenie o niekaralności wydane przez Krajowy Rejestr Karny.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
 17 780 01 40

 Podanie o praktyki w wersji pdf

 Podanie o praktyki w wersji doc

 Klauzula informacyjna dla praktykantów, stażystów i wolontariuszy